ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αντικεραυνική Προστασία

Η Αντικεραυνική Προστασία σύμφωνα με το ΦΕΚ 1222/05-09-2006 τεύχος Β΄ αριθ. Φ. Α΄ 50/12081/642 άρθρο 2, καθίσταται πλέον υποχρεωτική σε όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές. Η θεμελιακή γείωση εφαρμόζεται ως βασική γείωση προστασίας και λειτουργίας. Σκοπός της κατασκευής της γείωσης είναι η προστασία των ανθρώπων από ηλεκτροπληξία εξ επαφής.

Με την κατασκευή της γείωσης επιτυγχάνετε

Χαμηλή τιμή στην αντίσταση γείωσης

Δημιουργία ισοδυναμίας επιφάνειας

Προστασία του ηλεκτροδίου από τη διάβρωση λόγω εγκιβωτισμού στο μπετό

Ύπαρξη αναμονών για την άμεση γείωση μηχανοστασίου, λεβητοστασίου, παροχής ΔΕΗ, αλεξικέραυνου, αντλιοστασίου κ.λ.π

Άμεση εξυπηρέτηση
24 ώρες / 7 ημέρες
694 099 90 25 - 210 619 73 41